Δράση Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας

Θέμα της δράσης μας είναι η  Ανάπτυξη ασφαλούς και υγιεινού τρόπου ζωής

ΣΚΟΠΟΣ:  Το άτομο να διαμορφώσει στάσεις και να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να κάνει επιλογές και να προβαίνει σε δράσεις που βελτιώνουν την υγεία, προάγουν την ευεξία και προλαβαίνουν τις ασθένειες και τα προβλήματα υγείας. Επίσης, στοχεύει στην ασφάλεια και υγιεινή του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας και στη συνειδητοποίηση των πολλαπλών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία του. Ιδιαίτερα σε μια κοινωνία όπου η τεχνολογία διαδραματίζει ενεργό ρόλο και το διαδίκτυο έχει γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας μας, στοχεύει στην καλλιέργεια εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στον χρήστη να μεγιστοποιήσει την ασφάλειά του στο διαδίκτυο.